Rok za slanje prijava i apstrakata za Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine do 01.09.2022. godine do 00:00 sati i da se nakon toga prijave i apstrakti neće primati.

Apstrakte trebate poslati na jednom od bh jezika i na engleskom jeziku predsjednicima Radnih grupa Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini ili na e-mail: info@ukbih.com.

 1. Radna grupa za kardiovaskularni imaging tehnike; Predsjednik Radne grupe prof. dr. Naser Nabil Kontakt telefon: 061 191 955; e-mail adresa: nabil@bih.net.ba
 2. Radna grupa za valvularne srčane bolesti Predsjednik Radne grupe prof. dr. Zumreta Kušljugić Kontakt telefon: 061 146 57; e-mail adresa: kusljugic.z@gmail.com
 3. Radna grupa za srčanu slabost; Predsjednik Radne grupe doc. dr. Larisa Dizdarević Hudić Kontakt telefon: 061 721 030; e-mail adresa: ldhudic@gmail.com
 4. Radna grupa e-kardiologija; Predsjednik Radne grupe mr. sc. dr. Elnur Smajić Kontakt telefon: 061 185 437; e-mail adresa: elnur.smajic@ukctuzla.ba
 5. Radna grupa za hipertenziju i plućnu hipertenziju Predsjednik Radne grupe prof. dr. Šekib Sokolović; Kontakt telefon: 061 159 009; e-mail adresa: sekib@yahoo.com
 6. Radna grupa za pedijatrijsku kardiologiju; Predsjednik Radne grupe akademik prof. dr. sci. med. Senka Mesihović-Dinarević Kontakt telefon: 061 199 606; e-mail adresa: dsenka@bih.net.ba
 7. Radna grupa za akutni koronarni sindrom i invazivnu kardiologiju; Predsjednik Radne grupe prim. dr. Ibrahim Terzić Kontakt telefon: 061 136 698; e-mail adresa: kcterzic@gmail.com
 8. Radna grupa za hronični koronarni sindrom; Predsjednik Radne prof. dr. Zumreta Kušljugić Kontakt telefon: 061 146 57; e-mail adresa: kusljugic.z@gmail.com
 9. Radna grupa za aterosklerozu; Predsjednik Radne grupe nacionalni koordinator prof. dr. Belma Pojskić Kontakt telefon: 061 789 446; e-mail adresa: belma.pojskic@gmail.com
 10. Radna grupa za prevenciju kardiovaskularnih bolesti; Radove slati na e-mail adresu nacionalnim koordinatorima. Prof. dr. Mirza Dilić Kontakt telefon: 061 147 072; e-mail adresu: mdilic@icloud.com
 11. Radna grupa za perifernu cirkulaciju i aterotrombozu Predsjednik Radne grupe prof. dr. Mirza Dilić, Kontakt telefon: 061 147 072; e-mail adresu: mdilic@icloud.com
 12. Radna grupa za pacing Predsjednici Radne grupe; Dr. Boris Goronja Kontakt telefon: 062 165 949; e-mail adresa: goronjab@gmail.com
 13. Radna grupa za aritmologiju i elekotofiziolosko ispitivanje; Predjednisk radne grupe: Mr. med. sci. Samed Djedović Kontakt telefon: 062 993 808; e-mail adresa: djedovic@bhsrce.ba
 14. Radna grupa za kardiovaskularnu hirurgiju; Predsjednik Radne grupe prof. dr. Emir Mujanović Kontakt telefon: 061 150 888; e-mail adresa: emir.mujanovic@mib.institute.
 15. Radna grupa za koronarnu patofiziologiju; Predsjednik Radne grupe doc. dr. Diana Zelenika Kontakt telefon: 063 313 327; e-mail adresa: diana.zelenika@gmail.com
 16. Radna grupa za kardiomiopatije, bolesti miokarda i perikarda. Predsjednik Radne grupe prof. dr. Fahir Baraković Kontakt telefon: 061 739 289; e-mail adresa: fahir.barakovic@gmail.com
 17. Radna grupa mladi kardiolozi¸ Predsjednik Radne grupe mr. sc. dr. Milan Gluhović Kontakt telefon: 066 965 756; e-mail adresa: milangluhovic84@gmail.com
 18. Radna grupa kardiometabolički sindrom, Predsjednik radne grupe mr. sc. Mirsad Selimović, Prof. Zumreta Kušljugić
 19. Radna grupa Covid infekcija, postkovid sindrom i kardiovaskularni poremećaji, Predsjednik Prof.dr Besim Prnjavorac p.besim@yahoo.com Kontakt 061 166 850